Klauzula informacyjna RODO

Działając w imieniu Actistraw sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Metalowej 4, 10-406 Olsztyn niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10.05.2018 

Actistraw sp. z o.o. informuje adresata niniejszej wiadomości, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce pracy oraz inne podobne, jest Actistraw sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Metalowej 4, 10-406, Olsztyn,
  2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO w celu prowadzenia współpracy handlowej i gospodarczej między Fundacją, a Panią/Panem lub między Fundacją a reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  3. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe w wyniku otrzymania od Pani/Pana wiadomości mailowej pod adres mailowy Actistraw sp. z o.o. lub w wyniku uzyskania ich na stronach internetowych ogólnie dostępnych.
  4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej do czasu wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może dotyczyć również rodzaju przetwarzanych danych osobowych, gdy Pan/Pani twierdzi, że Administrator przetwarza także inne dane, niż wymienione w pkt 1 niniejszej wiadomości.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przekazanych w formularzu, a także prawo do przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.